eco

Катедра „Екология и ООС” е основана през 1989 г. от проф. дбн Георги Бъчваров. Днес тя е специализирано структурно звено в Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”, чиято основна задача е да организира и провежда учебна, научно-изследвателска и приложна дейност в областта на екологията и опазването на околната среда. Първоначално в катедрата работят двама преподаватели и един лаборант, но с течение на времето съставът й непрекъснато се обогатява.
Материали, получени от бившия Учителски институт и лични сбирки на първите преподаватели и специалисти по геология и палеонтология (проф. Зл. Бонев, доц. Н. Чолаков, д-р Д. Люцканов), поставят началото на Палеонтологична и Геологична колекция, която до 1996 г. се съхранява в катедра „Биология на развитието“, а днес се поддържа и обогатява в катедра „Екология и ООС“. Сега колекцията е една от най-големите в страната и съдържа фосилен и псевдофосилен материал на животински и растителни видове, както и петрографски и минераложки образци. Материалите са предназначени както за учебна, така и за научна работа. Към катедра „Екология и ООС” са обособени и две учебни колекции, представящи Природозащитния статус на безгръбначни и гръбначни животни в България.
Членове на катедрата са водещи експерти в България във водната токсикология (влияние на тежките метали върху рибите и водните бриофити), аквакултурите и екологията и опазването на световно застрашеният вид Lutra lutra.

Изследователски области

Членовете на катедра “Екология и опазване на околната среда” развиват богата научна дейност в следните направления: екологична токсикология, екологичен мониторинг, ихтиология, аквакултури, морска екология, палеонтология и палеоекология, екология на животните, градската екология, малакология, териология, херпетология.

Основни изследователски направления

• Изследване на влиянието и биоакумулацията на тежки метали в риби;
• Изкуствено размножаване и отглеждане на застрашени от изчезване видове риба;
• Екологичен мониторинг с водни бриофити;
• Екология и мониторинг на световно застрашения вид Lutra lutra;
• Екология на прилепите и бозайниците в България;
• Екология на сухоземните и сладководните охлюви;
• Екология на земноводни и влечуги;
• Градската екология.

Ръководител катедра:
Доц. дбн Дилян Георгиев Георгиев – e-mail: diliangeorgiev@uni-plovdiv.bg; тел: 261 519

Състав:

Проф. д-р Илиана Велчева – e-mail: anivel@uni-plovdiv.bg, anivel@abv.bg; тел. 261 565;
Доц. д-р Гана Гечева – e-mail: ggecheva@uni-plovdiv.bg; тел: 261 519
Доц.  д-р Ивелин Моллов – e-mail: mollov_i@uni-plovdiv.bg; тел: 261 540 
Гл.ас. д-р Весела Янчева – e-mail: vyancheava@uni-plovdiv.bg; тел: 261 540 
Гл.ас. д-р Славея Петрова – e-mail: slaveya_petrova@uni-plovdiv.bg, Slavea77@abv.bg; тел: 261 519
Ас. Богдан Николов – e-mail: nikolov81bg@uni-plovdiv.bg; тел: 261 513
Биолог Борислава Тодорова – e-mail: borislava_todorova@uni-plovdiv.bg; тел: 261 513

eco1

eco2

eco4

eco3