Стратегия за развитие на образователната програма

Мандатна програма за развитие на Биологическия факултет (2015 – 2019) (PDF) (2019-2023)

Критерии за присъждане на почетното звание “Професор Емеритус” – (PDF)

Допълнителни изисквания за развитие на академичния състав (заемане на академични длъжности) в Биологическия факултет (Решение на ФС от 29.09.2022 г.).

Допълнителни изисквания на Биологическия факултет за придобиване на научната степен “доктор на науките” (Решение на ФС от 20.12.2022 г./протокол № 282).

ПРАВИЛА във връзка със заемането на академични длъжности (Решение на ФС от 20.12.2022 г./протокол № 282).

ПРАВИЛА на Биологическия факултет за провеждане на конкурсни изпити по специалност за докторанти (ФС № 247/15.10.2019).

Регламент за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност “главен асистент”

Регламент за провеждане на хоспетиране, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика със студенти по направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност “Биология и химия” и “Биология и английски език”

Дневник за провеждане на стажантска практика

Регламент за прилагане на системата за осигуряване и оценка на качество в Биологическия факултет (PDF)

Регламент за отработване на пропуснати часове (PDF)

Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители (PDF)

Регламент за издателска дейност (PDF)

Регламент за провеждане на теренни практики (PDF)

Регламент за провеждане на лабораторни учебни практики (PDF)

Регламент за включване на студенти и докторанти в научноизследователска дейност

Процедури