docs

Мандатна програма за развитие на Биологическия факултет (2015 – 2019) (PDF)

Закон за висшето образование (PDF)
Закон за развитието на академичния състав в Република България (PDF )
Правилник за устройството и дейността на ПУ „П.Хилендарски“ (PDF)
ПРАСПУ
Правилник за учебната дейност
Правила за разработване, утвърждаване и актуализиране на учебна документация

Допълнителни критерии за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Биологически факултет на ПУ “П. Хилендарски“ (в сила до 04.05.2018 г):
– по направление 4.3 Биологически науки (PDF)
– по направление 1.3 Педагогика на обучението по биология (PDF)
– Пояснения към Критериите на Биологически факултет (PDF)
Критерии за присъждане на почетното звание “Професор Емеритус“ – (PDF)

Допълнителни изисквания (PDF) за развитие на академичния състав (заемане на академични длъжности) в Биологическия факултет (Решение на ФС от 12.07.2019 г.).

ПРАВИЛА на Биологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ за провеждане на конкурсен изпит по специалност за докторанти и главен асистент

Регламент за провеждане на хоспетиране, текуща педагогическа практика и преддипломна педагогическа практика със студенти по направление 1.3. Педагогика на обучението по …, специалност „Биология и химия“ и „биология и английски език“ (PDF)
Дневник за преддипломна педагогическа практика (PDF)
Регламент за прилагане на системата за качество на образователния продукт в Биологическия факултет (PDF)
Регламент за отработване на пропуснати часове (PDF)
Регламент за реакция при нечестни прояви на студенти, преподаватели и служители (PDF)
Регламент за издателска дейност (PDF)
Регламент за провеждане на теренни практики (PDF)
Регламент за провеждане на учебни практики (PDF)

Процедури