ПРАВИЛА на Биологическия факултет за провеждане на конкурсни изпити по специалност за докторанти (ФС № 247/15.10.2019).

Акредитирани докторски програми:

Направление 1.3 Педагогика на обучението по …

Методика на обучението по биология – акредитирана с оценка 9.16 (Решение на НАОА протокол № 9/21.04.2022)

Направление 4.3 Биологически науки

Клетъчна биология (акредитирана с оценка 9.65)
Биохимия (акредитирана с оценка 9.68)
Молекулярна биология (акредитирана с оценка 9.67)
Решение на НАОА (протокол № 24/02.08.2021 г.)

Генетика (акредитирана с оценка 9.51)
Микробиология (акредитирана с оценка 9.59)
Физиология на животните и човека (акредитирана с оценка 8.71)
Решение на НАОА (протокол № 23/26.07.2021 г.)

Биоинформатика (акредитирана с оценка 9.14)
Зоология (акредитирана с оценка 9.50)
Морфология (акредитирана с оценка 9.34)
Решение на НАОА (протокол № 13/02.06.2022 г.)

Физиология на растенията (акредитирана с оценка 9.23)
Екология и опазване на екосистемите (акредитирана с оценка 9.59)
Ботаника (акредитирана с оценка 9.67)
Решение на НАОА (протокол № 20/04.08.2022 г.)

Информация за участие в процедура “Прием на докторант” – Специализиран сайт на ПУ за Процедури за развитие на академичния състав