ПРАВИЛА на Биологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ за провеждане на конкурсен изпит по специалност за докторанти и главен асистент

Акредитирани докторски програми:

Направление 1.3 Педагогика на обучението по …

Методика на обучението по биология (Решение на НАОА от 10.11.2015) (PDF)

Направление 4.3 Биологически науки

Биохимия (акредитирана до 2020 година включително; оценка – 9.68)
Генетика (акредитирана до 2020 година включително; оценка – 9.51)
Клетъчна биология (акредитирана до 2020 година включително; оценка – 9.63)
Микробиология (акредитирана до 2020 година включително; оценка – 9.59)(Учебен план, PDF)
Молекулярна биология (акредитирана до 2020 година включително; оценка – 9.66)

Решение на НАОА (10.11.2014 г.) (PDF)

Биоинформатика (акредитирана до 2021 година включително; оценка – 9.87)
Ботаника (акредитирана до 2021 година включително; оценка – 9.70)
Морфология (акредитирана до 2021 година включително; оценка – 9.60)
Физиология на растенията (акредитирана до 2021 година включително; оценка – 9.66)
Екология и опазване на екосистемите (акредитирана до 2021 година включително; оценка – 9.68)
Зоология (акредитирана до 2021 година включително; оценка – 9.78)

Решение на НАОА (11.05.2015) ( PDF )

Информация за участие в процедура “Прием на докторант” – Специализиран сайт на ПУ за Процедури за развитие на академичния състав 

Заявени докторантури за уч.2019/2020 г. в направление 4.3 Биологически науки (протокол от ФС №240/04.12.2018 г.):

Катедра „Биология на развитието“
1 редовна докторантура по докторска програма „Морфология“

Катедра „Екология и ООС“
2 редовни докторантури по докторска програма “Екология и опазване на екосистемите“
1 задочна докторантура по докторска програма “Екология и опазване на екосистемите“

Катедра „Зоология“
2 редовни докторантури по докторска програма „Зоология“

Катедра „Физиология на растенията и Молекулярна биология“
3 редовни докторантури по докторска програма „Молекулярна биология“ и
1 редовна докторантура по докторска програма  „Физиология на растенията“

Катедра „Биохимия и микробиология“
1 редовна докторантура по докторска програма  „Микробиология“
1 редовна докторантура по докторска програма  „Биохимия“
1 задочна докторантура по докторска програма  „Биохимия“