ПРАВИЛА на Биологическия факултет при ПУ „Паисий Хилендарски“ за провеждане на конкурсен изпит по специалност за докторанти и главен асистент

Акредитирани докторски програми:

Направление 1.3 Педагогика на обучението по …

Методика на обучението по биология (Решение на НАОА от 10.11.2015) (PDF)

Направление 4.3 Биологически науки

Клетъчна биология (акредитирана с оценка 9.65)
Биохимия (акредитирана с оценка 9.68)
Молекулярна биология (акредитирана с оценка 9.67)
Решение на НАОА (протокол № 24/02.08.2021 г.)

Генетика (акредитирана с оценка 9.51)
Микробиология (акредитирана с оценка 9.59)
Физиология на животните и човека (акредитирана с оценка 8.71)
Решение на НАОА (протокол № 23/26.07.2021 г.)

Биоинформатика (акредитирана до 2021 г.; оценка 9.87)
Ботаника (акредитирана до 2021 г.; оценка 9.70)
Морфология (акредитирана до 2021 г.; оценка 9.60)
Физиология на растенията (акредитирана до 2021 г.; оценка 9.66)
Екология и опазване на екосистемите (акредитирана до 2021 г.; оценка 9.68)
Зоология (акредитирана до 2021 г.; оценка 9.78)

Решение на НАОА (11.05.2015) ( PDF )

Информация за участие в процедура “Прием на докторант” – Специализиран сайт на ПУ за Процедури за развитие на академичния състав