Направление 1.3 Педагогика на обучението по …

Методика на обучението по биология

Направление 4.3 Биологически науки

Биоинформатика (акредитирана до 2021 година включително; оценка – 9.87)

Биохимия (акредитирана до 2020 година включително; оценка – 9.68)

Ботаника (акредитирана до 2021 година включително; оценка – 9.70)

Генетика (акредитирана до 2020 година включително; оценка – 9.51)

Екология и опазване на екосистемите (акредитирана до 2021 година включително; оценка – 9.68)

Зоология (акредитирана до 2021 година включително; оценка – 9.78)

Клетъчна биология (акредитирана до 2020 година включително; оценка – 9.63)

Микробиология (акредитирана до 2020 година включително; оценка – 9.59)(Учебен план, PDF)

Молекулярна биология (акредитирана до 2020 година включително; оценка – 9.66)

Морфология (акредитирана до 2021 година включително; оценка – 9.60)

Физиология на растенията (акредитирана до 2021 година включително; оценка – 9.66)

 

Информация за участие в процедура „Прием на докторант“ – Специализиран сайт на ПУ за Процедури за развитие на академичния състав