anatomy

Катедра „Анатомия и физиология на човека“ е основана през 1963 г. Пръв неин ръководител е доц. д-р Борис Полнарев, работил преди това в катедра Физиология на човека на ВМИ Пловдив. Той е и първият лектор по дисциплината „Физиология на човека и животните”. През 1968 г. в катедрата постъпва доц. д-р Иван Петров, който се заема с нелеката задача да разкрие, оборудва и осигури с кадрови потенциал звеното по анатомия. През 1972 г. в катедрата започва обучаването на аспиранти, а първите им защити са през 1975 г. През следващите години съставът на катедрата се попълва непрекъснато, приключват успешно още 6 защити на докторски дисертации и една на доктор на биологическите науки. В момента в катедрата функционират три структурни звена: Анатомия на човека, Физиология на човека и Антропология.
Към катедрата са изградени Анатомичен музей и Научна лаборатория по антропология. Подържа се богата Анатомична и Палеоантропологична костна колекция.

Изследователски области:

Научните изследвания в катедра „Анатомия и физиология на човека“ са в областта на физическата антропология, имунитета (имуномодулация и серология) и хематологията. Развиват се основните проблеми, свързани с изучаването на динамиката на процесите на развитие, стандартите за наблюдение на личността и конституционни особености на децата и юношите в съвременните условия на живот.
В имунологична посока се провеждат изследвания на биологични и протективни свойства на имуностимуланти.
В областта на серологията се провеждат изследвания на еритроцитните, серумните и ензимните системи и тяхната географска диференциация в различни популации.
В областта на хематологията се обръща внимание на влиянието на тежките метали върху хематологичните показатели на хидробионтите.

Ръководител катедра:
Доц. д-р Атанас Арнаудов
e-mail: arnaudov@uni-plovdiv.bg;
директен тел. номер: (032) 261 509; 0884317309; вътрешен тел. номер: 509

Състав:

Доц. д-р Емилия Андреенко – e-mail: emiandre@uni-plovdiv.bg,  emiandre@abv.bg; тел: 261 533
Гл. ас. д-р Слави Тинешев – e-mail: slavi02@uni-plovdiv.bg, stineshev@abv.bg; тел: 261 510
Гл. ас. д-р Младен Найденов – e-mail: mnaydenov@uni-plovdiv.bg, mldlefrancais@abv.bg; тел: 261 509
Ас. д-р Живко Желев – e-mail: zhivko-m@uni-plovdiv.bg; тел: 261 569
Ас. Дарина Бояджиева – e-mail: darina@uni-plovdiv.bg; тел: 261 509
Ас. Гергана Станкова – e-mail: gstankova@uni-plovdiv.bg, geristankova@gmail.com; тел: (032) 261 567
Медицински лаборант Здравко Аджалийски – e-mail: zdr68@uni-plovdiv.bg, zdr68@abv.bg; тел: 261 516

anatomy2

anatomy4anatomy5