post

За четвърта година, Биологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” организира ученическо състезание под наслов „Пътешествие в биологията”. Състезанието ще се проведе на 23.03.2024 г. (събота) от 8.30 часа в сградата на Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” с адрес: ул. „Тодор Самодумов № 2 (Старинен град), гр. Пловдив.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО „ПЪТЕШЕСТВИЕ В БИОЛОГИЯТА”

УЧАСТНИЦИ

В състезанието ще вземат участие 14 отбора от по трима ученици. Заявки за участие ще се приемат до запълване на местата. Допуска се участие на два отбора за едно училище.

Право на участие в състезанието имат всички ученици от страната, които:

 • През учебната 2023/2024 година се обучават в XI и XII клас на всички видове средни училища на територията на Република България;
 • Проявяват задълбочен интерес към биологичните науки, изучавани в обучението по предмета „Биология и здравно образование” (VIII – XII клас).

Желанието за участие се заявява чрез  изпращане на попълнена заявка за участие до 10.03.2024 г. на  e-mail: biocompetition_pu_2024@abv.bg

Не се изисква такса за право на участие в двата етапа на състезанието.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Състезанието „Пътешествие в биологията” включва два етапа:

I. Теоретичен етап: Индивидуално решаване на тест в рамките на два астрономични часа. Тестът измерва основните групи компетентности на учениците, зададени в нормативните документи (стандарти и учебни програми) за общообразователна подготовка по учебния предмет „Биология и здравно образование” (VIII – X клас). Тестът включва общо 30 задачи от следните няколко типа (примерни задачи):

 • задачи с алтернативен отговор (да/не; вярно/невярно);
 • задачи с множествен избор;
 • задачи за съответствие;
 • задачи със свободен отговор.

*Забележка: Участието в този етап не е задължително. В него могат да се включат единствено ученици, записани в отборите на съответното училище.

Учениците с отлични постижения от първия етап на състезанието (с оценка Отличен 5. 50 – Отличен 6. 00) придобиват право на обучение по избрана от тях специалност в Биологическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, без да полагат кандидат-студентски изпит.

Ученици, които успешно са решили задачите от първия етап на състезанието, могат да кандидатстват с получената от тях оценка в кандидат-студентската кампания по биология в ПУ „П. Хилендарски” през учебните 2024/2025 и 2025/2026 година съгласно решение на Факултетния съвет на Биологическия факултет от 26.01.2024 г. (Протокол от ФС/№ 294).

II. Практически етап: Отборно решаване на общо три практически задачи в екипи от по трима ученици за два астрономични часа. Учебните задачи изискват умения за извършване на наблюдение (вкл. микроскопско), изследване и лабораторен експеримент, придобити от учениците по време на тяхната общообразователна и/или профилирана подготовка по „Биология и здравно образование” (VIII – XII клас). Всеки отбор решава по три практически задачи, групирани в следните типове (примерен вариант):

 • задачи, изискващи конструиране на модели (символно-знакови и/или материални) на биологични структури, процеси и явления;
 • ситуационни задачи, изискващи анализ и решаване на казуси от областта на генетиката, клетъчната и молекулярната биология;
 • задачи, изискващи планиране и извършване на лабораторно изследване.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Преобладаващият дял от задачите, включени в двата етапа на състезанието, са съобразени с водещата тенденция на училищното обучение по природни науки, в частност по биология – формиране и развиване на природонаучна грамотност. Взети са под внимание и новите тенденции в съставянето на учебните задачи – формулирането им в реален контекст, поставяне на ученика в ролята на изследовател, обвързването им с допълнителен илюстративен материал (снимки, графики и др.).

Основа за конструиране на задачите от двата етапа е учебното съдържание, изучавано в общообразователната подготовка по „Биология и здравно образование” (VIII – X клас). За успешното изпълнение на учебните задачи са необходими знания и умения на учениците в следните области на компетентност:

 • Тъкани, органи и системи при човека – устройство и функции.
 • Регулация, хомеостаза и сетивни системи при човека;
 •  Химичен състав на живата материя;
 • Надмолекулни комплекси;
 •  Структура на клетката и процеси в клетката;
 • Възпроизводство на клетката;
 • Приложение на знанията за клетката.
 •  Многоклетъчен организъм наследственост и изменчивост, размножаване, растеж и индивидуално развитие;
 •  Биосферапопулация, биоценоза, екосистема, екологични фактори;
 •  Биологична еволюция – произход и развитие на живата материя; произход и еволюция на човека; доказателства за биологичната еволюция.

ОЦЕНЯВАНЕ

Оценяването на резултатите от задачите в първия етап и класирането на отборите във втория етап се извършват от комисии, съставени от преподаватели в Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. Комисиите се определят със заповед от Декана на Биологическия факултет.

Критерии за оценяване на резултатите от индивидуално решаваните задачи през първи етап:

 • получаване на верен отговор;
 • компетентност в областта на биологичните науки, в която е формулирана учебната задача.

Оценката на участника в първия етап на състезанието се формира въз основа на събрания брой точки за вярно решени задачи и се изчислява по формулата:

Q = 2 + 4 n/N , където:

Q е оценката на участника в състезанието,
n e сумата от точките за вярно решените задачи от участника в състезанието,
N е максималния брой точки от теста.

Критерии за оценяване на резултатите от отборно решаваните задачи през втори етап:

 • получаване на вярно решение за всяка от задачите;
 • ясно, точно и аргументирано представяне на решенията на практическите задачи;
 • оригиналност на създадения модел и на цялостното представяне на решените задачи от екипа;
 • умения за екипна работа.

Максималният брой точки за всеки критерий е 3 (три). Максималният общ брой точки от всички задачи през втори етап е 36 (тридесет и шест) – по 12 точки за всяка от трите практически задачи.

КЛАСИРАНЕ

Класирането на учениците, участвали в първия етап на състезанието, се извършва от комисия въз основа на индивидуалната оценка, получена от решението на тестовите задачи. Списъкът с индивидуални оценки се публикува на сайта на Биологическия факултет на ПУ „П. Хилендарски” до една седмица след приключване на състезанието. В този списък, съгласно Закона за защита на личните данни (изм. ДВ.бр.7 от 19. 01.2018 г.), се включват само формалния номер на всеки участник в състезанието и получената от него оценка на теста.

Класирането на отборите, участвали във втория етап на състезанието, се извършва от комисия в деня на състезанието, въз основа на постигнатия брой точки от всеки екип.

Очаквайте допълнителна информация за програмата на състезанието!!!

За контакти:
Доц. д-р Иван Илиев (Председател на комисията по подготовка и провеждане на състезанието)
e-mail: iziliev@uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Велизар Гочев (Декан на Биологическия факултет)
e-mail: vgochev@uni-plovdiv.bg