post

ПРАВИЛА за провеждането на учебни занятия през I сем. на уч.2020/2021 г. със студенти в задочна форма на обучение и на поправителната и ликвидационна сесии в редовна форма на обучение.  

Във връзка със заповед на Ректора на ПУ Р33-4051/18.08.2020 г. и заповед № РД-01-452/04.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването, въвеждам следните правила за организация на учебния процес в периода 29.08. – 30.09.2020 г.:

  1. Учебните занятия през I сем. на учебната 2020/2021 г., в задочна форма на обучение, ще се провеждат по предварително изготвения график.
  2. Лекционните курсове ще се провеждат присъствено, но е допустимо провеждане на част от часовете и в електронна среда със слетите потоци, които се формират по някои дисциплини. С цел спазване на противоепидемичните мерки е препоръчително разделяне на слетите потоци по дисциплините в I и II курс (като Клетъчна биология, Ембриология и хистология и др.). В този случай преподавателят провежда с всяка специалност първите въвеждащи лекции, запознава студентите със своите изисквания и уточнява начинът на провеждане на останалите лекционни часове.
  3. При неприсъствено провеждане на част от лекционните часове, се използват поддържаните от Университета платформи, а контролът се осъществява от ръководителя на катедра, съгласно решение на АС (протокол № 10/20.07.2020 г.).
  4. Практическите занятия (упражнения) ще се провеждат присъствено. С цел спазване на противоепидемичните мерки, е препоръчително големите подгрупи (в I и II курс на специалности „Екология и ООС“ и „Биология“) да се разделят пространствено в лабораториите на съответните катедри, а в обучението да се включи биолог/лаборант в помощ на ръководителя на упражнението (асистента).
  5. Поправителната и ликвидационна сесии за редовно обучение могат да се провеждат присъствено или в електронна среда (по преценка на преподавателя), като се използват поддържаните от Университета платформи.
  6. При присъствено провеждане на изпитите, е необходимо да се спазват въведените от Министъра на здравеопазването противоепидемични мерки.

24.08.2020 г.                                                 Декан:

Пловдив                                                                  доц.д-р Соня Костадинова