post

Комисията, назначена със заповед на Декана на Биологическия факултет (Заповед № 782/17.01.2020 г.) класира кандидатите, съобразно обявените критерии, както следва:

За категория „Млади учени“ :

  1.  Маринела Красимирова Цанкова – 53 т

За категория „Постдокторанти“:

  1. Живко Маринов Желев – 166 т.
  2. Волен Станиславов Аркумарев – 126 т.
  3. Джемал Ахмед Мотен – 109 т.
  4. Владимир Дамянов Добрев  – 96 т.
  5. Добромир Дамянов Добрев – 61 т.

Катерина Христова Такова – не е класирана поради недопустимост.

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц.д-р Соня Костадинова Трифонова

ЧЛЕНОВЕ: доц. д-р Гана Минкова Гечева

                     проф. д-р Румен Димитров Младенов

                     проф. д-р Велизар Костадинов Гочев

                     проф. д-р Валентина Тодорова Тонева

                    доц. д-р Еленка Стоилова Георгиева

                    доц. д-р Атанас Димов Арнаудов

                    доц.д-р Христо Ангелов Димитров

                    докторант Сибел Джевдет Азиз

Факултетният съвет на Биологическия факултет на свое заседание (протокол № 251 от 11.02.2020 г.) утвърди класирането на кандидатите.